Consumenten voorwaarden RentCity

 


RENTCITY ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

DEFINITIES
In deze algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

− Leverancier: RentCity, gevestigd te Woenselsetraat 352B, 5623 EG in Eindhoven

− Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die goederen, met de daarbij vermelde accessoires, van leverancier in bruikleen verkrijgt.

− Opdracht: iedere huurovereenkomst die tussen leverancier en huurder tot stand komt.


Artikel 1. Object van deze algemene huurvoorwaarden

Deze algemene huurvoorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen RentCity, gevestigd te Nuenen, hierna te noemen leverancier en de in de huurovereenkomst met name genoemde huurder.


Artikel 2. Totstandkoming en inhoud van de huurovereenkomst

2.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2.2. Een huurovereenkomst komt tot stand zodra leverancier een door de huurder gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en aanvaarding dienen schriftelijk plaats te vinden.
2.3 Prijzen, huurtermijnen en aanbiedingen zoals vermeld op de website www.rentcity.nl op de dag van de totstandkoming van de huurovereenkomst zijn toepasselijk.
2.4. Op de wijzigingen en/of aanvullingen van gesloten huurovereenkomsten zijn Artikel 2.1 en 2.2 van overeenkomstige toepassing.
2.5 Bij opdrachtbevestiging zijn beide partijen op de hoogte van de inhoud van deze algemene huurvoorwaarden.
2.6 Leverancier is gerechtigd zonder opgaaf van redenen het aangaan van een huurovereenkomst te weigeren.


Artikel 3. Betaling, legitimatie, waarborgsom

3.1 Alle leveringen van de door leverancier verhuurde goederen dienen door de huurder contant te worden voldaan, tenzij tussen leverancier en huurder anders is overeengekomen.
3.2 Bij het afhalen of bezorgen van gehuurde goederen is het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht.
3.3 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan leverancier een door leverancier vast te stellen waarborgsom te voldoen.
3.4 Leverancier behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals voor door leverancier extra te maken kosten zoals beschreven onder artikel 6.
3.5 Leverancier is verplicht de waarborgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.


Artikel 4. Eigendom

4.1 Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven ten alle tijde eigendom van leverancier.


Artikel 5. Verplichtingen huurder

5.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij leverancier op te halen op de afgesproken locatie en op het afgesproken tijdstip en bij beëindiging van de huurovereenkomst, aan leverancier op het afgesproken tijdstip terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen, dat leverancier zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de gehuurde goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.
5.3 De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
a) De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de huurder bij aflevering van de gehuurde goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.
b) Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
c) Leverancier te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
d) Aanspraken van derden met betrekking tot de gehuurde goederen af te wijzen en leverancier te vrijwaren zoals beschreven onder artikel 7.1.
e) Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van leverancier te doen geschieden.


Artikel 6. Verantwoordelijkheid huurder

6.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid over de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking aan de huurder zijn gesteld. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde van welke aard dan ook. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en schade (inclusief brand- en stormschade) worden in rekening gebracht aan de huurder. In geval van diefstal dient de huurder zowel huurprijs als nieuwwaarde van de gehuurde goederen te voldoen.
6.2 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de gehuurde goederen onmiddellijk aan leverancier te melden. Beschadigingen aan gehuurde goederen ten gevolge van het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kunnen worden beschouwd, zullen ter reparatie aangeboden worden of geheel vervangen worden. De kosten hiervoor zullen afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht worden. Dit kan ook als leverancier dergelijke schade op een later tijdstip, zoals bijvoorbeeld bij een opvolgende verhuur constateert.
6.3 Wanneer gehuurde goederen opgehaald moeten worden door leverancier, is het de verantwoordelijkheid van de huurder dat de gehuurde goederen bij elkaar klaar staan conform deze geleverd zijn. Alle gehuurde goederen dienen compleet en netjes opgeruimd te zijn en bij elkaar te staan. Mochten de gehuurde goederen niet, conform gemaakte afspraken, klaar staan en dienen de gehuurde goederen door leverancier zelf opgeruimd te moeten worden, dan zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden (à €35,00 euro per uur).
6.4 Indien de datum voor retournering van de gehuurde goederen wordt overschreden is huurder aan leverancier een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van leverancier op verdere schadevergoeding.
6.5 Bij het niet juist inleveren van de gehuurde goederen (o.a. slecht opgevouwen, vies of nat materiaal) worden kosten in rekening gebracht (à €35,00 euro per uur).


Artikel 7. Aansprakelijkheid leverancier

7.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel door verhuurde goederen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de verhuurde goederen veroorzaakt. Huurder vrijwaart leverancier ter zake voor alle aanspraken door derden. Derhalve kan leverancier nooit verplicht worden gesteld tot vergoeding van economische schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak dan ook bij huurder en/of derden, ontstaan door de verhuurde goederen.
7.2 Aangezien leverancier geen elektrotechnisch installateur is, dient de huurder voor een goede en veilige werking de aansluitingen te laten controleren door een erkende installateur en bij onjuiste aansluiting of werking dit te laten corrigeren. Voor de verlichting en de overige elektrische apparatuur dient bij opbouw door de leverancier (mits vooraf overeengekomen) voldoende elektra-aansluitingen met voldoende capaciteit bij de locatie beschikbaar te worden gesteld in verband met het testen van betreffende apparatuur. Het is niet toegestaan om op de door de leverancier gebruikte haspels en elektragroepen andere apparatuur aan te sluiten om overbelasting van betreffende haspels en groepen te voorkomen.


Artikel 8. Annulering van de opdracht

8.1 Annulering van een opdracht is alleen mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier kan de huurder voor de annulering van een opdracht een vergoeding in rekening brengen, welke hij op verzoek van de huurder aan hem kenbaar zal maken.


Artikel 9. Leveringstermijn

9.1 Indien leverancier zich jegens huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal leverancier er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.


Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle door leverancier gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk te zijn verricht.


Artikel 11. Geschillen

11.1 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van leverancier, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt.